Agenda d'activitats

Juny 2018

DlDmDcDjDvDsDg
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Foment Cultural | Gegants i Grallers | Bitlles
Sardanes | Cavallet de Mar i Tabalers

Vols estar informat?

Rebràs tota la informació sobre el Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant.

Estatuts

ESTATUTS
DEL FOMENT CULTURAL DE L’HOSPITALET DE L’INFANT


PREÀMBUL
Per tal d’adequar els Estatuts actuals a la nova legislació vigent, l’Assemblea General del FOMENT CULTURAL DE L’HOSPITALET DE L’INFANT, acorda modificar els estatuts de l’entitat en reunió celebrada el dia 14 de març de 2006.

E S T A T U T S

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.
Article 1
La denominació de l’entitat és FOMENT CULTURAL DE L’HOSPITALET DE L’INFANT, entitat constituïda en data 12 de desembre de 1985 i inscrita per resolució de 29 d’abril de 1986 amb el número 1248 de la secció 1a. del Registre d’Associacions, regularà les seves activitats d‘acord amb la Llei 7 / 97, de 18 de juny, d'associacions i amb la Llei orgànica 1 / 2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2
Els fins de l’associació són:
1. L’exercici d’activitats de tot tipus que incideixin en el desenvolupament de la comunitat de la qual forma part, realitzant i promovent estudis i activitats de caire educatiu, cultural, cívic i humà. Col•laborant des de la nostra població en donar a conèixer la cultura popular i tradicional de Catalunya, així com la difusió de la Sardana, dels Gegants, del Bestiari festiu, dels Jocs populars, el Teatre, cicles de conferències, l’excursionisme, la música...
2. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3
1. El domicili de l’associació s’estableix a L’HOSPITALET DE L’INFANT, comarca del Baix Camp, i radica al carrer de les Escoles, núm. 12, baix.
2. L'àmbit d'activitat principal de l’entitat l'assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l'àmbit d'activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l'associació.
3. La Junta Directiva està facultada per traslladar la seu social dins el poble de L’Hospitalet de l’Infant, si les circumstàncies ho aconsellen.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions


Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones que ho desitgin. Han de presentar una sol•licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.
Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 5
L’associació estarà formada per socis d’honor, socis protectors i socis numeraris.
1, Seran socis d’honor aquelles persones que per la seva representació o serveis a l’associació mereixin aquesta distinció. Correspon el seu nomenament a la Junta Directiva, amb la ratificació de l’Assemblea General.
2, Seran socis protectors aquelles persones o entitats que col•laboren desinteressadament sense comprometre’s amb els objectius socials de l’associació, i que a judici de la Junta Directiva i amb la ratificació de l’Assemblea General, mereixin aquesta consideració. per la seva representació o serveis a l’associació mereixin aquesta distinció.
3, Seran socis numeraris els membres de l’entitat que no siguin ni d’honor ni protectors.

Article 6
Són drets dels socis numeraris de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol•licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.
13. Els socis d’honor i protectors podran participar de l’esperit i objectius esmentats a l’article 2 dels presents estatuts i proposar noves activitats i programes.

Article 7
Són deures dels socis numeraris de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació esmentades en l’article 2, i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 8
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.
4. En el supòsit de conductes molt greus que comportin la separació definitiva o les expulsions d’associats, d’acord amb l’article 12 de la Llei 7/97 de 18 de juny, la Junta, un cop instruït el procediment elevarà i proposarà la seva decisió a l’Assemblea General per a la seva confirmació i ratificació. Mentrestant, la junta directiva podrà acordar les mesures cautelars o provisionals que estimi més oportunes.

Capítol III. Els Òrgans directius: l'Assemblea General i la Junta Directiva, i Forma d’Administració
.
Article 9
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 10
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol•licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol•licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 11
1. L'Assemblea General es reuneix inexcusablement en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, després de l’exercici de l’any natural, dins dels mesos compresos entre gener i febrer del següent l’any en curs, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol•liciti un nombre d'associats no inferior al 20%; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol•licitud.

Article 12
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'ha de substituir, el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 13
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament, en primera convocatòria, sigui quin sigui el nombre socis numeraris majors d’edat, presents o representats.
2. El 10% dels associats pot sol•licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol•licitud també es pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.
3. Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria dels socis numeraris presents i representats. En tot cas, caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents i representats per l’adopció d’acords concernents als béns de l’entitat, les modificacions estatutàries, la separació de membres i la dissolució de l’associació.
4. En les reunions de l’Assemblea General de socis el vot es podrà delegar en un altre soci, el nombre màxim de delegacions de vot vàlides que podrà ostentar cada soci serà de dues i per fer efectives aquestes delegacions de vot caldrà que el soci representant presenti al secretari, abans de l’inici de la reunió, un document on hi consti l’autorització i delegació del seu vot per la reunió convocada. –el secretari haurà de fer constar en la redacció de l’acta quins són els vots presents i els vots representants.

Article 14
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis dels presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. L'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents o representants.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president.

Capítol IV. La Junta Directiva
Article 15
1. La Junta Directiva, té les facultats de regir, administrar i representar l'associació. La Junta Directiva, la componen el president, el secretari, el tresorer i els vocals designats per a grups de treball o activitats específiques com a caps de colla. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis numeraris majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec, no poden passar més de quinze dies entre l’elecció i la presa de possessió del càrrec.
3. L’Assemblea General elegirà cada dos anys la Junta Directiva. Les candidatures podran ser presentades per equips i a manca d’elles podran presentar-se candidatures individuals.
4. Les candidatures hauran de presentar-se a través de carta dirigida al President de l’associació, carta que haurà d’obrar en poder d’aquest abans de l’inici de l’Assemblea General en què hagi d’efectuar-se l’elecció.
5. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

Article 16
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) Baixa com a membre de l'associació.
d) Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableixi l'article 13.3 dels estatuts.
3. Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 17
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar en l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.
h) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
i ) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
j) Establir grups de treball o colles per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hauran d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
i) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
a) Subvencions o altres ajuts;
b) L'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
m) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determinarà a l'article 30.
n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 18
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin , i que en cap cas no pot ser inferior a tres mesos.
2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol•licita un terç dels membres que la componen.


Article 19
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 20
1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 21
1. Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president de l'associació.

Article 22

1. El president de l'associació també serà president de la Junta Directiva.
2. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
3. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vocal de més edat de la Junta.

Capítol VI. El tresorer i el secretari
Article 23

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 24
El secretari ha de custodiar la documentació d'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 25
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva n'aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d'un grup mínim de dos socis.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic
Article 26
Aquesta associació, en l’actualitat, té el següent patrimoni valorat amb 12.000,00 euros i que correspon als següents conceptes:
- “Cavallet de Mar” bestiari festiu 7.000,00 euros
- Altres béns mobles 5.000,00 euros, detallats a continuació.
Mobiliari d’oficina
Equipaments de les colles
Instruments de les colles
Records i llibres

Article 27
Els recursos econòmics de l'associació es nodriran de :
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se
e) les aportacions voluntàries.

Article 28

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva, i quotes extraordinàries.

Article 29
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 30
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president i el tresorer.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, la del tresorer i la del president.

Capítol IX. Règim disciplinari
Article 31
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència o denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sol•licitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol X. La dissolució

Article 32
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 33
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense cap afany de lucre i que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, s'hagi caracteritzat més en la seva obra a favor d’obres culturals.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
L’Hospitalet de l’Infant, a 14 de març de 2006Diligència: Els presents estatuts del FOMENT CULTURAL DE L’HOSPITALET DE L’INFANT, són aprovats per acord de l’Assemblea General d’aquesta entitat en data 14 de març de 2006.


Vist i plau El Secretari
El President

Signatures d’altres socis assistents a l’assemblea.